Finanse

Doradztwo restrukturyzacyjne – wsparcie dla firm w kryzysie

Nie wszystkie przedsiębiorstwa odnoszą sukces w swojej branży. Nierzadko w wyniku błędnego zarządzania, niepomyślnych umów czy po prostu nieprzewidzianych przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak szybko, iż pojawia się strach przed niewypłacalnością wobec kontrahentów czy nawet o upadłość firmy. W takich przypadkach trzeba zgłosić się o poradę doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – jedynie po zaliczonym egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie na początku 2016 r. Na mocy zapisów tego prawa dotychczasowa licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają warunki wskazane w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: całkowita zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, wykształcenie wyższe magisterskie, nieskazitelna opinia, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin przeprowadza się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań z zakresu prawa, ekonomii, finansów oraz zarządzania, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradca restrukturyzacyjny – wsparcie dla wierzyciela i dłużnika

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała doradcom z licencją szersze uprawnienia od tych, które posiadali uprzednio syndycy. Syndyk podejmował działania tylko na zlecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może wspierać przedsiębiorcę na długo przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, między innymi poprzez dokonanie analizy kondycji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i znalezienie najodpowiedniejszego dla danego przypadku kierunku restrukturyzacji czy przygotowanie kompletnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może też być reprezentantem dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspomagać swoim doświadczeniem wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Kluczowe jest, żeby doradca restrukturyzacyjny umiał w przejrzysty sposób nakreślić dłużnikowi jego możliwości, gdyż restrukturyzacja często bywa nieprzyjemnym i zagmatwanym procesem. Zaletą doradcy jest też znakomita znajomość sektoru przemysłu, w której funkcjonuje restrukturyzowane przedsiębiorstwo, gdyż ułatwia to sformowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie a następnie zaproponowanie dłużnikowi najkorzystniejszych źródeł finansowania.